Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v četrtek, 11. 7. 2024, ob 12. uri v Narodnem domu v Celju.

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Kandidati, ki ste opravljali 5. predmet na splošni maturi, lahko obvestila dvignete po podelitvi maturitetnih spričeval v Narodnem domu (okoli 13.15).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 11. 7., ga lahko dobite 12. 7. 2024, od 8. do 9. ure v kabinetu A-17, med počitnicami pa v dežurnem tajništvu šole (v času uradnih ur).


Prijava k jesenskemu roku splošne mature

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi (ali k posameznemu izpitu splošne mature) v jesenskem roku je petek, 12. 7. 2024.

Prijave lahko oddate:

  • osebno v petek, 12. 7. 2024, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17,
  • po pošti na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (prijava k splošni maturi, Katarina Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje (oddaja na pošti do 24. ure).

Skupaj s prijavo morate poslati tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k maturi (kopija spričevala). Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate priložiti dokazilo o plačilu izpitov (kopija položnice plačila RIC-u in kopija položnice plačila Šolskemu centru Celje). Na prijavo napišite še telefonsko številko in elektronski naslov.

Pred pričetkom jesenskega roka se boste morali oglasiti na šoli, da boste izvedeli za svoj razpored pisanja izpitov. Datum in ura bosta objavljena naknadno.


Splošna matura 2025 – prijave k izpitu iz predmeta splošne mature (5. predmet) – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2024/2025 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 1. 9. 2024 prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature.

Administrativni stroški, za dijake s statusom znašajo 85 €, za kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka, pa 115 €. Položnico boste prejeli po pošti.

Ravnatelj
Peter Juvančič


Ustni izpiti splošne mature

Od 10. do 21. junija bodo potekali ustni izpiti splošne mature. Razpored najdete na oglasni deski v A-etaži (pri požarnih vratih). Če se na seznamu ne najdete ali če ste pri nekem izpitu napisani večkrat, o tem takoj obvestite tajnici splošne mature (K. Petač ali S. Jereb).

Kandidati pridite pred izpitni prostor:

· prvi kandidati 15 minut pred začetkom izpita,
· ostali 30 minut pred izpitom.

Vstopite na poziv predsednika komisije, nato imate do 15 min časa za pripravo.

Želimo vam uspešno opravljanje izpitov.


Maturitetni izpit iz slovenščine (esej)

V torek, 7. 5. 2024, se začne spomladanski rok splošne mature. Pisali boste 1. izpitno polo maturitetnega izpita iz slovenščine (esej).

Začetek izpita je ob 9. uri. V šolo pridete najmanj 30 minut prej. S seboj prinesite dokument s fotografijo in dovoljene pripomočke (kemični svinčnik ali nalivno pero). Pri sebi lahko imate vodo v prozorni plastenki. Mobiteli, druge elektronske naprave, ročne ure in pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Njihovo posedovanje in uporaba veljata za hujšo kršitev pravil. Elektronske naprave izklopite in odložite v garderobi. Razpored učilnic, v katerih boste opravljali izpit, bo objavljen na oglasni deski pri požarnih vratih v A-etaži na dan pisanja.

Po izpitu nadaljujete maturanti s poukom po urniku ob 13.00

Skupaj s profesoricami in profesorji Gimnazije Lava vam želim uspešno pisanje mature.


Pričeli bomo izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet).

Laboratorijske vaje se bodo začele v ponedeljek, 13. novembra 2023, ob 13. uri v učilnici A-06.

Kandidati morate imeti s sabo beležko in pisala.


Predprijave k splošni maturi 2024

  1. 11. 2023 je rok za:
  • oddajo predprijave k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili med razrednimi urami);
  • oddajo predprijave k posameznemu izpitu splošne mature (5. predmet);
  • oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2024.

Kandidati, ki ne obiskujete ene od šol Šolskega centra Celje, lahko oddate obrazce v času uradnih ur (torek od 9.40 do 10.25 v kabinetu B-15) ali po pošti na naslov Šolski center Celje, Gimnazija Lava (predprijava k splošni maturi), Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Obrazcev, oddanih po elektronski pošti, ne sprejemamo.


Prijave in naslovi seminarskih nalog

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2024 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do ponedeljka, 6. 11. 2023. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.


Splošna matura 2024 – prijave k izpitu iz predmeta splošne mature (5. predmet) – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2023/2024 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 1. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature.

Administrativne stroške (70 €, položnico boste prejeli po pošti) je treba poravnati do 1. septembra.

Skip to content