Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi in podelitev spričeval bosta v petek, 15. 9. 2023, ob 10. uri v učilnici B-33.


JESENSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2023

V soboto, 19. 8. 2023, se izteče rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature ali posameznega izpita splošne mature (spričevala, plačila) ter pisno odjavo v jesenskem izpitnem roku. 19. 8. 2023 je tudi zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita.

Kandidati pišete izpit iz slovenščine 23. 8., iz matematike 24. 8., ostali pisni izpiti so razporejeni individualno od 25. 8. do 30. 8. 2023. Individualni razpored pisnih izpitov ne bo objavljen javno. Razpored izpitov boste dobili 18. 8. 2023 od 11.00 do 12.00 v kabinetu B-15 ali po telefonu 03 428 58 23.

Vsi pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Razpored učilnic, v katerih boste opravljali izpit, bo objavljen na oglasni deski pri požarnih vratih v A-etaži na dan pisanja. V šolo pridete najmanj 30 minut prej. S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo in dovoljene pripomočke. Pri sebi lahko imate vodo v prozorni plastenki. Mobiteli, druge elektronske naprave, ročne ure in pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Njihovo posedovanje in uporaba veljata za hujšo kršitev pravil. Elektronske naprave izklopite in odložite v garderobi.

Po koledarju RIC bodo ustni izpiti potekali od 23. 8. do 1. 9. 2023, razporede boste dobili naknadno pri tajnicah splošne mature.


Prijava k jesenskemu roku splošne mature

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi (ali k posameznemu izpitu splošne mature) v jesenskem roku je torek, 11. 7. 2023.

Prijave lahko oddate:

 • osebno v torek, 11. 7. 2023, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17,
 • po pošti na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (prijava k splošni maturi, Katarina Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje (oddaja na pošti do 24. ure).

Skupaj s prijavo morate poslati tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k maturi (kopija spričevala). Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate priložiti dokazilo o plačilu izpitov (kopija položnice plačila RIC-u in kopija položnice plačila Šolskemu centru Celje). Na prijavo napišite še telefonsko številko in elektronski naslov.

Pred pričetkom jesenskega roka se boste morali oglasiti na šoli, da boste izvedeli za svoj razpored pisanja izpitov. Datum in ura bosta objavljena naknadno.


Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v ponedeljek, 10. 7. 2023, ob 12. uri v Narodnem domu v Celju.

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Kandidati, ki ste opravljali 5. predmet na splošni maturi, lahko obvestila dvignete po podelitvi maturitetnih spričeval v Narodnem domu (okoli 13.15).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 10. 7., ga lahko dobite 11. 7. 2023, od 8. do 9. ure v kabinetu A-17, med počitnicami pa v dežurnem tajništvu šole (v času uradnih ur).


Ustni izpiti splošne mature 2023

Od 10. do 21. junija bodo potekali ustni izpiti splošne mature. Razpored najdete na oglasni deski v A-etaži (pri požarnih vratih). Če se na seznamu ne najdete ali če ste pri nekem izpitu napisani večkrat, o tem takoj obvestite tajnici splošne mature (K. Petač ali S. Jereb).

Kandidati pridite pred izpitni prostor:

 • prvi kandidati 15 minut pred začetkom izpita,
 • ostali 30 minut pred izpitom.

Vstopite na poziv predsednika komisije, nato imate do 15 min časa za pripravo.
 
Želimo vam uspešno opravljanje izpitov.


Pisni izpiti splošne mature

V soboto, 27. maja, maturanti nadaljujete z opravljanjem izpitov splošne mature.

Vsi pisni izpiti splošne mature se pričnejo ob 9.00. V šolo pridete najmanj 30 minut prej. S seboj prinesite dokument s fotografijo in dovoljene pripomočke. Pri sebi lahko imate vodo v prozorni plastenki. Mobiteli, druge elektronske naprave, ročne ure in pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Njihovo posedovanje in uporaba veljata za hujšo kršitev pravil. Elektronske naprave izklopite in odložite v garderobi.

Razpored učilnic, v katerih boste opravljali izpit, bo objavljen na oglasni deski pri požarnih vratih v A-etaži na dan pisanja

Skupaj s profesoricami in profesorji Gimnazije Lava vam želim uspešno pisanje mature.


Splošna matura 2024 – prijave k izpitu iz predmeta splošne mature (5. predmet) – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2023/2024 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 1. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature.

Administrativne stroške (70 €, položnico boste prejeli po pošti) je treba poravnati do 1. septembra.


Seznanitev s točkami praktičnega dela izpita splošne mature

Od 15. 5. lahko kandidati na spletni strani RIC-a (http://matura.ric.si) dostopate do rezultatov praktičnega dela maturitetnih izpitov (vaje, seminarske naloge). Do rezultatov lahko dostopate na spletni strani Državnega izpitnega centra s pomočjo kode, ki ste jo prejeli na listu s šiframi (velja za kandidate, ki so 4. maja pisali esej). Kandidati, ki se niste udeležili pisanja eseja, lahko rezultate izveste pri tajnicah splošne mature v času govorilnih ur (ponedeljek, od 10.30 do 11.15 ter od 17.00 do 18.00) v kabinetu B-15.


Maturitetni izpit iz slovenščine (esej)

V četrtek, 4. 5. 2023, se začne spomladanski rok splošne mature. Pisali boste 1. izpitno polo maturitetnega izpita iz slovenščine (esej).

Začetek izpita je ob 9. uri. V šolo pridete najmanj 30 minut prej. S seboj prinesite dokument s fotografijo in dovoljene pripomočke (kemični svinčnik ali nalivno pero). Pri sebi lahko imate vodo v prozorni plastenki. Mobiteli, druge elektronske naprave, ročne ure in pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Njihovo posedovanje in uporaba veljata za hujšo kršitev pravil. Elektronske naprave izklopite in odložite v garderobi. Razpored učilnic, v katerih boste opravljali izpit, bo objavljen na oglasni deski pri požarnih vratih v A-etaži na dan pisanja.


Splošna matura – oddaja seminarskih nalog, vaj in poročil

Četrtek, 20. april 2023, je zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita splošne mature. Naloge se oddajo učitelju na šoli.


PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2023

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 28. 3. 2023.

Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj;
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo;
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature.

Dokumentacija prijave:

 1. prijavnica (obrazec);
 2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka);
 3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki tehnične srednje šole);
 4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi;
 5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature;
 6. na prijavnico dopišite še svoje kontaktne podatke.

Prijavo lahko prinesete v času govorilnih ur za splošno maturo (ponedeljek, 10.30–11.15) v kabinet B-15. ali jo pošljete na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (Prijava k splošni maturi, K. Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje


Sestanek z maturanti, predmaturitetni preizkus

Bliža se rok za oddajo prijav k splošni maturi 2023. Organizirali bomo sestanek, na katerem boste izvedeli vse o splošni maturi, izpitnem redu in izpolnili prijavo. S sabo morate imeti pisalo ter EMŠO. Udeležba na sestanku je obvezna. Tisti, ki se sestanka ne boste udeležili, boste morali za prijavo poskrbeti sami in jo do 28. 3. 2023 dostaviti ŠMK.

Sestanek bo v torek, 7. marca, ob 11.20 v predavalnici B-12.

V sredo, 8. 3. 2023, boste dijaki 4. letnika Gimnazije Lava pisali predmaturitetni preizkus iz matematike pod izpitnimi pogoji. S sabo morate imeti dovoljene pripomočke in osebni dokument s sliko. Pouk boste imeli do 8.40, sledi pisanje predmaturitetnega preizkusa do 12.30. Ostale informacije boste izvedeli v torek na sestanku.


PREDLOG PRILAGODITEV SPLOŠNE MATURE 2023

Državna izpitna komisija za splošno maturo je zaradi posledic epidemije korona virusa tudi za splošno maturo 2023 sprejela nekatere prilagoditve maturitetnih izpitov. Vse navedene prilagoditve veljajo tako za predmaturitetni preizkus kot za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2023.

Predlog prilagoditev je objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra
(https://www.ric.si/mma/Predlog_prilagoditev_SM_2023.pdf/2022102712130142/?m=1666865581).


PREDPRIJAVE K SPLOŠNI MATURI

 1. 11. 2022 je rok za:
 • oddajo predprijave k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili med razrednimi urami);
 • oddajo predprijave k posameznemu izpitu splošne mature (5. predmet);
 • oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2023.

Kandidati, ki ne obiskujete ene od šol Šolskega centra Celje, lahko oddate obrazce v času uradnih ur (ponedeljek od 10.30 do 11.15 v kabinetu B-15) ali po pošti na naslov Šolski center Celje, Gimnazija Lava (predprijava k splošni maturi), Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Obrazcev, oddanih po elektronski pošti, ne sprejemamo.


PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2023 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do ponedeljka, 7. 11. 2022. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.


Splošna matura 2023 – prijave k 5. predmetu splošne mature – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2022/2023 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 30. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature. Dijaki z drugih šol morate pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.

Administrativne stroške (70 €, položnico boste prejeli konec septembra) je treba poravnati do 5. oktobra.

Skip to content