PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2023

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 28. 3. 2023.

Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj;
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo;
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature.

Dokumentacija prijave:

  1. prijavnica (obrazec);
  2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka);
  3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki tehnične srednje šole);
  4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi;
  5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature;
  6. na prijavnico dopišite še svoje kontaktne podatke.

Prijavo lahko prinesete v času govorilnih ur za splošno maturo (ponedeljek, 10.30–11.15) v kabinet B-15. ali jo pošljete na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (Prijava k splošni maturi, K. Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje


Sestanek z maturanti, predmaturitetni preizkus

Bliža se rok za oddajo prijav k splošni maturi 2023. Organizirali bomo sestanek, na katerem boste izvedeli vse o splošni maturi, izpitnem redu in izpolnili prijavo. S sabo morate imeti pisalo ter EMŠO. Udeležba na sestanku je obvezna. Tisti, ki se sestanka ne boste udeležili, boste morali za prijavo poskrbeti sami in jo do 28. 3. 2023 dostaviti ŠMK.

Sestanek bo v torek, 7. marca, ob 11.20 v predavalnici B-12.

V sredo, 8. 3. 2023, boste dijaki 4. letnika Gimnazije Lava pisali predmaturitetni preizkus iz matematike pod izpitnimi pogoji. S sabo morate imeti dovoljene pripomočke in osebni dokument s sliko. Pouk boste imeli do 8.40, sledi pisanje predmaturitetnega preizkusa do 12.30. Ostale informacije boste izvedeli v torek na sestanku.


PREDLOG PRILAGODITEV SPLOŠNE MATURE 2023

Državna izpitna komisija za splošno maturo je zaradi posledic epidemije korona virusa tudi za splošno maturo 2023 sprejela nekatere prilagoditve maturitetnih izpitov. Vse navedene prilagoditve veljajo tako za predmaturitetni preizkus kot za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2023.

Predlog prilagoditev je objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra
(https://www.ric.si/mma/Predlog_prilagoditev_SM_2023.pdf/2022102712130142/?m=1666865581).


PREDPRIJAVE K SPLOŠNI MATURI

  1. 11. 2022 je rok za:
  • oddajo predprijave k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili med razrednimi urami);
  • oddajo predprijave k posameznemu izpitu splošne mature (5. predmet);
  • oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2023.

Kandidati, ki ne obiskujete ene od šol Šolskega centra Celje, lahko oddate obrazce v času uradnih ur (ponedeljek od 10.30 do 11.15 v kabinetu B-15) ali po pošti na naslov Šolski center Celje, Gimnazija Lava (predprijava k splošni maturi), Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Obrazcev, oddanih po elektronski pošti, ne sprejemamo.


PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2023 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do ponedeljka, 7. 11. 2022. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.


Splošna matura 2023 – prijave k 5. predmetu splošne mature – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2022/2023 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 30. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature. Dijaki z drugih šol morate pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.

Administrativne stroške (70 €, položnico boste prejeli konec septembra) je treba poravnati do 5. oktobra.

Skip to content