• Je splošnoizobraževalni program, ki se po 4 letih zaključi s splošno maturo;
 • dijake pripravlja na nadaljevanje izobraževanja;
 • omogoča pridobivanje raznovrstnih znanj, razvijanje sposobnosti in interesov na različnih področjih;
 • spodbuja vsestranski razvoj osebnosti.

Dijakom nudimo kakovostno izobraževanje z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja, kot so:

 • projektni dnevi in projektno delo,
 • aktiven in avtentičen pouk,
 • medpredmetno povezovanje in timsko poučevanje,
 • laboratorijsko delo,
 • terenske vaje,
 • uporaba e-tabel,
 • spletna učilnica …

Znanje tujih jezikov je danes pogoj za uspeh in konkurenčnost na trgu dela.

 • Vsi gimnazijci se 4 leta učijo dva tuja jezika.
 • Na Gimnaziji Lava lahko kot drugi tuji jezik izberete nemščino (na osnovnem ali nadaljevalnem nivoju), francoščino ali španščino.
 • V programu gimnazija in v EO se lahko dijaki v drugem in tretjem letniku učijo še tretji tuji jezik, to pa je lahko nemščina, francoščina, španščina ali ruščina.
 • Organiziramo tudi krajše tečaje ostalih tujih jezikov (italijanščine, portugalščine, poljščine …).
 • Dijakom omogočamo brezplačne priprave na mednarodni izpit DSD 2 (Deutsches Sprachdiplom) oz. nemško jezikovno diplomo na ravni B2 ali C1 po skupnem evropskem jezikovnem okviru.

V drugem letniku lahko dijaki namesto tretjega tujega jezika izberejo informatiko s slovenščino ali interdisciplinarni tematski sklop, kjer se izvajajo ure naravoslovja ali družboslovja.


Izbirni maturitetni predmeti

BIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA, ZGODOVINA,
GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA,
DRUGI TUJI JEZIK, INFORMATIKA


predmetnik G


Priprave na splošno maturo

 • V tretjem letniku lahko dijaki med nerazporejenimi urami izbirajo naravoslovne predmete in drugi tuji jezik.
 • Glavnina priprav pri obveznih in izbirnih predmetih poteka v četrtem letniku.
 • Edini v Celju izvajamo priprave na splošno maturo pri informatiki.
 • Dijake spodbujamo, da se odločajo za priprave na višji nivo na splošni maturi pri tujem jeziku in matematiki.

ZNANJE JE NAJBOLJŠA NALOŽBA, JE BOGASTVO,
KI TI GA NIHČE NE MORE VZETI.

 

Skip to content