Ravnateljica

Na Gimnaziji Lava izobražujemo dijake po dveh programih: gimnazija in tehniška gimnazija. Od leta 2004/05 imamo v gimnazijskem programu tudi evropski oddelek. Dijaki evropskega oddelka se poudarjeno učijo drugi tuji jezik, kot oblike dela pa prevladujejo medpredmetno sodelovanje, projektno delo ter narodno in mednarodno sodelovanje. Gimnazija daje široko splošno izobrazbo in je priprava na nadaljnji študij , predmetnik tehniške gimnazije pa je delno že poklicno obarvan in je zato odlična osnova za nadaljevanje študija tehniških poklicev.

Posebno skrb namenjamo sodobni učni tehnologiji ter strokovnemu izpopolnjevanju profesorjev, kar je enako pomembno, kot so dobri medčloveški odnosi med dijaki, starši in profesorji, za katere si prizadevamo in nam pomagajo pri doseganju boljših učnih rezultatov.

Naša gimnazija, najmlajša in najmanjša med tremi gimnazijami v Celju, dosega vsa leta svojega obstoja nadpovprečne rezultate pri pouku, na maturi in v interesnih dejavnostih dijakov. Naši dijaki so ponesli ime šole po vsej domovini in celo po svetu; enako velja za profesorje: vsi prispevajo nepogrešljiv delež k učnemu uspehu in vzgoji dijakov, med njimi so strokovnjaki, pomembni za razvoj šolstva v državnem merilu.

Šolski razvojni tim, ki v projektu Posodobitev gimnazije intenzivno sodeluje s Konzorcijem splošnih in Konzorcijem strokovnih gimnazij, je v sodelovanju s strokovnimi aktivi izdelal načrt uvajanja novosti, med katerimi sta najpomembnejša uvedba kurikularnih povezav in timskega poučevanja ter vključevanje filmske vzgoje v učni proces.

Naša skrb je poleg kakovostnega pouka pridobivanje znanja na različnih predmetnih področjih, širjenje kulturnega obzorja, razvijanje ustvarjalnih in poustvarjalnih zmožnosti, predvsem pa razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in okolja.

Skip to content