Obvestila

Matura – seznanitev s točkami praktičnega dela

Od 15. 5. do 29. 5. 2018 bo na spletni strani RIC-a (http://matura.ric.si) odprta aplikacija, kjer  se lahko seznanite s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita v spomladanskem izpitnem roku. V aplikacijo vstopate z geslom, ki ste ga dobili pri pisanju prve pole izpita iz slovenščine.


PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2018

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2018.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo,
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
– jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo. 

 

Dokumentacija prijave:

  1. prijavnica (obrazec),
  2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka),
  3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki poklicne srednje šole),
  4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi,
  5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature.

 

Na prijavnico dopišite še svojo telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem ste dostopni.

Prijavo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: 
Šolski center Celje 
Gimnazija Lava 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
(Prijava k splošni maturi, Damir Šketa)


Interni del mature iz zgodovine

 

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v sredo, 7. 3. 2018, ob 8.00. Kandidati morajo biti v izpitnem prostoru 20 minut pred začetkom pisanja izpita. 


BIOLOGIJA – vaje (interni del splošne mature)

V ponedeljek, 5. 3. 2018, bomo pričeli izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet). 

Začele se bodo na Šolskem centru Celje ob 14.00 v učilnici A-10. Za termine preostalih vaj se boste dogovorili z mentorico Marijo Kresnik.

Potrebujete navodila za vaje BIO, svinčnik, radirko, zvezek in Predmetni izpitni katalog 2018 za biologijo.


PREDPRIJAVE 2018

  1. 11. 2017 je rok za:
  • oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur),
  • oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature,
  • oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na splošni maturi 2018 na šoli.

PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG 2018

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2018 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 7. 11. 2017. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.