Obvestila

Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi in podelitev spričeval bosta v torek, 18. 9. 2018, ob 10.30 v učilnici B-26.

V ponedeljek, 17. 9. 2018, imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.


Jesenski rok splošne mature 2018

V ponedeljek, 20. 8. 2018, se izteče rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature ali posameznega izpita splošne mature (spričevala, plačila) ter pisno odjavo v jesenskem izpitnem roku.

Kandidati pišete izpit iz slovenščine 24. 8., iz matematike 27. 8., ostali izpiti so razporejeni individualno od 25. 8. do 30. 8. 2018. Individualni razpored pisnih izpitov javno ne bo objavljen. Razpored izpitov boste dobili 21. 8. ali 22. 8. 2018 od 9.00 do 10.00 v kabinetu A-17.

Pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Razporedi po prostorih bodo viseli na dan izpita na oglasni deski mature. Pred izpitni prostor pridete 20 minut pred začetkom izpita. S seboj morate imeti osebni dokument in dovoljene pripomočke za posamezni izpit. Po koledarju RIC bodo ustni izpiti potekali od 24. 8. do 5. 9. 2018, razporedi bodo objavljeni naknadno na oglasni deski.

Zadnji rok za oddajo internih delov izpitov svojim mentorjem (za kandidate, ki še niste oddali vaj ali seminarskih nalog ali želite oceno izboljšati) je 28. 8. 2018. Za podrobnosti se pozanimajte pri mentorjih posameznih predmetov (ZGO, GEO, FIZ, BIO, KEM, SOC, PSI, RAČ, ELE in MEH).


Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v sredo, 11. 7. 2018, ob 11.00 v Narodnem domu v Celju.

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Kandidati, ki ste opravljali 5. predmet na splošni maturi, lahko obvestila dvignete po podelitvi maturitetnih spričeval v Narodnem domu (okoli 12.15).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 11. 7., ga lahko dobite 12. 7. 2018, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17, v času počitnic pa v dežurnem tajništvu šole (uradne ure).


Prijava na jesenski rok splošne mature

Zadnji rok za prijavo na splošno maturo v jesenskem roku je 12. 7. 2018.

Prijave lahko oddate:

 • osebno, 12. 7. 2018, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17,
 • po pošti na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (prijava na splošno maturo, Damir Šketa), Pot na Lavo 22, 3000 Celje (oddaja na pošti do 24. ure).

Skupaj s prijavo morate poslati tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k maturi (kopija spričevala). Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate priložiti dokazilo o plačilu izpitov (kopija položnice plačila RIC-u in kopija položnice plačila Šolskemu centru Celje). Na prijavo napišite še telefonsko številko in elektronski naslov.

Pred pričetkom jesenskega roka se boste morali obvezno oglasiti na šoli, da boste izvedeli za svoj razpored pisanja izpitov. Datum in ura bosta objavljena naknadno.


Splošna matura – ustni izpiti

Ustni izpiti se bodo začeli 14. 6. 2018 in bodo trajali do 21. 6. 2018. Podrobni razporedi bodo objavljeni v soboto, 9. 6. 2018, na oglasni deski splošne mature (požarna vrata v B-etaži).


Matura – seznanitev s točkami praktičnega dela

Od 15. 5. do 29. 5. 2018 bo na spletni strani RIC-a (http://matura.ric.si) odprta aplikacija, kjer  se lahko seznanite s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita v spomladanskem izpitnem roku. V aplikacijo vstopate z geslom, ki ste ga dobili pri pisanju prve pole izpita iz slovenščine.


PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2018

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2018.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo,
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
– jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo. 

 

Dokumentacija prijave:

 1. prijavnica (obrazec),
 2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka),
 3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki poklicne srednje šole),
 4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi,
 5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature.

 

Na prijavnico dopišite še svojo telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem ste dostopni.

Prijavo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: 
Šolski center Celje 
Gimnazija Lava 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
(Prijava k splošni maturi, Damir Šketa)


Interni del mature iz zgodovine

 

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v sredo, 7. 3. 2018, ob 8.00. Kandidati morajo biti v izpitnem prostoru 20 minut pred začetkom pisanja izpita. 


BIOLOGIJA – vaje (interni del splošne mature)

V ponedeljek, 5. 3. 2018, bomo pričeli izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet). 

Začele se bodo na Šolskem centru Celje ob 14.00 v učilnici A-10. Za termine preostalih vaj se boste dogovorili z mentorico Marijo Kresnik.

Potrebujete navodila za vaje BIO, svinčnik, radirko, zvezek in Predmetni izpitni katalog 2018 za biologijo.


PREDPRIJAVE 2018

 1. 11. 2017 je rok za:
 • oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur),
 • oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature,
 • oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na splošni maturi 2018 na šoli.

PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG 2018

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2018 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 7. 11. 2017. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.