PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2018

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2018.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo,
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
– jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo. 

 

Dokumentacija prijave:

  1. prijavnica (obrazec),
  2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka),
  3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki poklicne srednje šole),
  4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi,
  5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature.

 

Na prijavnico dopišite še svojo telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem ste dostopni.

Prijavo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: 
Šolski center Celje 
Gimnazija Lava 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
(Prijava k splošni maturi, Damir Šketa)

Nazaj