PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2017

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 28. 3. 2017.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo,
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
– jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo. 

K prijavi (obrazec) morate priložiti dokazila o izpolnjevanju zgoraj naštetih pogojev.

Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate predložiti še potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru (22 EUR en izpit) in potrdilo o plačilu izpitov Šolskemu centru Celje (glej cenik).

Vsi kandidati (razen dijakov 4. letnika Gimnazije Lava) morate prijavi obvezno priložiti ali fotokopijo plačila (če nimate statusa dijaka) ali potrdilo o šolanju (če ste redni dijak 4. letnika srednje šole). Brez tega prijava ni veljavna.

Na prijavnico dopišite še svojo telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem ste dostopni.

Prijavo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: 
Šolski center Celje 
Gimnazija Lava 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
(Prijava k splošni maturi, Damir Šketa)

Nazaj